ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 2022-2023 OUVERTURE DES ADHESIONS 2022-2023 (fr-gr)

Chers parents,

Notre Association fondée en 2011 fait partie de la FAPEE qui regroupe plus de 180 établissements français à l’étranger dans le monde entier.

La FAPEE est par excellence la fédération compétente sur les problématiques spécifiques de lenseignement français à l’étranger.

Elle est reconnue dutilité publique depuis 1985 et contribue activement aux structures de gestion et de concertation de lenseignement français à l’étranger. Elle siège au Conseil dAdministration de lAgence pour lenseignement Français à lEtranger (AEFE), à la Commission Nationale des Bourses, et au Conseil dAdministration de la Mission Laïque Française (MLF/OSUI), et à lObservatoire pour les élèves à besoins éducatifs particuliers (OBEP).

Vous trouverez ci-dessous les liens « Google forms » pour devenir adhérents de l’APE et vous porter candidats pour représenter les parents au Conseil d’Ecole. La cotisation n’est pas obligatoire, nous représentons tous les parents du LFHED.

Par contre, cette cotisation est essentielle à notre fonctionnement même si tous les parents – membres qui vous représentent sont bénévoles. Plus le nombre d’adhérents est important, plus notre Association est dynamique.

Cette cotisation vous permettra de voter à l’assemblée générale, de devenir membre du Comité, elle soutient des projets et aide financièrement des familles si besoin. Elle vous permet également d’avoir accès à différentes visioconférences, etc…

Sur notre site www.ape-lfh.net/wp ou sur notre page Facebook https://www.facebook.com/APE.LFH/ vous pouvez retrouver nos activités.

Enfin, nous organisons bientôt notre Assemblée Générale Ordinaire, nous vous tiendrons informés très prochainement des détails et de la date de cette réunion. Elle sera l’occasion de vous présenter nos bilans 2021-2022, de nous rencontrer et nous répondrons avec plaisir à toutes vos questions.

Si vous souhaitez candidater pour représenter les parents au Conseil d’École ou devenir membre du Comité APE, ne perdez pas de temps, devenez adhérents et contactez-nous.

Nous vous remercions d’avance pour votre soutien.

Les membres du Comité.

www.fapee.fr 

Αγαπητοί γονείς,

Ο Σύλλογός μας, που ιδρύθηκε το 2011, είναι μέλος της FAPEE που απαρτίζεται από περισσότερα από 180 γαλλικά ιδρύματα εξωτερικού ανά τον κόσμο.

Η FAPEE είναι η κατ’ εξοχήν αρμόδια ομοσπονδία για θέματα γαλλικής εκπαίδευσης στο εξωτερικό.

Έχει αναγνωριστεί ως κοινής ωφέλειας από το 1985 και συμβάλλει ενεργά στη δομή διαχείρισης και διαβούλευσης της γαλλικής εκπαίδευσης στο εξωτερικό. Συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Γαλλικής Εκπαίδευσης στο Εξωτερικό (AEFE), στην Εθνική Επιτροπή Υποτροφιών και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Mission Laïque Française (MLF / OSUI), όπως και στο Παρατηρητήριο για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (OBEP).

Θα βρείτε παρακάτω τους συνδέσμους “Google Forms » για να γίνετε μέλη της ΑΡΕ και να θέσετε υποψηφιότητα για να εκπροσωπείτε τους γονείς στο Σχολικό Συμβούλιο. Τα τέλη συμμετοχής δεν είναι υποχρεωτικά, εκπροσωπούμε όλους τους γονείς του LFHED.

Ωστόσο, αυτή η συνεισφορά είναι απαραίτητη για τη λειτουργία μας, ακόμη και αν όλα τα μέλη – γονείς που σας εκπροσωπούν είναι εθελοντές. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των μελών, τόσο πιο δυναμικός είναι ο Σύλλογός μας.

Αυτή η συνεισφορά θα σας επιτρέψει να ψηφίσετε στην γενική μας συνέλευση, να γίνετε μέλος της Επιτροπής μας, να στηρίζετε τα έργα μας και να συνεισφέρετε οικονομικά σε οικογένειες που το έχουν ανάγκη. Θα μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση σε διάφορες τηλεδιασκέψεις, κ.α.

Στα γαλλικά :         https://forms.gle/EAyy2Af8yFZEUzkL7

Στα ελληνικά :       https://forms.gle/XM8c4P9cQpyDk15q7

Στα αγγλικά :         https://forms.gle/DEx8HhdDFTn1P63Z6

Μπορείτε να δείτε τις δραστηριότητές μας στην ιστοσελίδα μας https://www.apelfh.net/wp ή στη σελίδα μας στο Facebook https://www.facebook.com/APE.LFH/

Τέλος, θα διοργανώνουμε σύντομα την Τακτική Γενική Συνέλευσή μας και θα σας ενημερώσουμε τις επόμενες μέρες για τις λεπτομέρειες και την ημερομηνία διεξαγωγής της. Θα είναι μια ευκαιρία να σας παρουσιάσουμε τις δράσεις μας για την σχολική χρονιά 2021-2022, να μας γνωρίσετε και θα χαρούμε να απαντήσουμε σε όλες τις ερωτήσεις σας.

Εάν επιθυμείτε κι εσείς να θέσετε υποψηφιότητα για να εκπροσωπείτε τους γονείς στο Σχολικό Συμβούλιο, ή αν θέλετε να γίνετε μέλος της Επιτροπής ΑΡΕ, μη χάνετε χρόνο, εγγραφείτε και επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την υποστήριξή σας.

Τα μέλη της ΑΡΕ