Εγγραφή στα διαδικτυακά μαθήματα με το Γαλλικό Ινστιτούτο/Registration for online classes with the French Institute

page1image43419888

Αγαπητοί γονείς,

Σας αποστέλλουμε τις πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα Γαλλικών για τα οποία εκδηλώσατε ενδιαφέρον:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

INSTITUT FRANÇAIS DE GRÈCE

Σίνα 31 – 106 80 – Αθήνα

Διάρκεια και μέθοδος διεξαγωγής των μαθημάτων : 45 ώρες διαδικτυακών μαθημάτων (Zoom) για μία περίοδο 30 εβδομάδων.

Συχνότητα μαθημάτων : 1 μάθημα διάρκειας 1,5 ώρας εβδομαδιαίως.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος και εφόσον παραστεί ανάγκη, θα μπορούσαν να προβλεφθούν και δια ζώσης συναντήσεις.

Περίοδος : από 10 Οκτωβρίου 2022 έως 30 Ιουνίου 2023 (δεν θα διεξάγονται μαθήματα κατά τη διάρκεια των σχολικών διακοπών του LFH).

Πρόγραμμα :

Με βάση τις απαντήσεις στην έρευνα, προτείνονται διάφορα χρονοδιαγράμματα και ώρες μαθημάτων:

 • Τμήμα 1 αρχάριοι : Δευτέρα 13:30 έως 15:00
 • Τμήμα 2 αρχάριοι  : Τετάρτη 10:00 έως 11:30
 • Τμήμα 3 αρχάριοι  : Τετάρτη 15:00 έως 16:30
 • Τμήμα 4 αρχάριοι : Πέμπτη 18:00 έως 19:30
 • Τμήμα 5 μέσο επίπεδο: Πέμπτη 17:30 έως 19:00

Συμμετέχοντες ανά τμήμα: min. 7, max. 10.

Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε την ακόλουθη αίτηση, επιλέγοντας το τμήμα που επιθυμείτε: https://forms.gle/GND2i1z8esmY9YXh7

Εάν δεν σας ικανοποιούν οι ώρες κανενός τμήματος, παρακαλούμε αφήστε ένα σχόλιο σε αυτήν τη φόρμα https://forms.gle/GND2i1z8esmY9YXh7 για να μας ενημερώσετε για τις προτιμήσεις σας. Θα μπορούσαν να δημιουργηθούν ένα ή περισσότερα νέα τμήματα εφόσον το ζητήσουν  τουλάχιστον 7 συμμετέχοντες ανά τμήμα.

Κόστος εκπαιδευτικού προγράμματος :

Μετά τις διάφορες συνεννοήσεις μεταξύ της APE και του IFG, μπορούμε να σας προσφέρουμε τα μαθήματα στο προνομιακό κόστος των 300 € ανά άτομο.

Η πληρωμή των 300 ευρώ πρέπει να γίνει εξολοκλήρου και υποχρεωτικά πριν την έναρξη του πρώτου μαθήματος.

Αφού σας στείλουμε την επιβεβαίωση της εγγραφής σας, μπορείτε να κάνετε την πληρωμή με τραπεζικό έμβασμα στον λογαριασμό του Συλλόγου, και στη συνέχεια θα τιμολογηθούμε εμείς από το IFG.

Προνόμια :

Κάθε μαθητής θα λάβει την κάρτα club IFG που παρέχει τα παρακάτω προνόμια :

 • Πρόσβαση στη βιβλιοθήκη του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος διαδικτυακά και στο χώρο του Ινστιτούτου (αξίας 30 €).
 • Προνομιακές τιμές στις πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνει το IFG.
 • Προωθητικές ενέργειες και εκπτώσεις στους συνεργάτες του IFG (κατάλογος διαθέσιμος στον ιστότοπο του IFG).
 • Λήψη του newsletter του IFG.

Θα βρείτε παρακάτω τις πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα, όπως μας τις κοινοποίησε το Γαλλικό Ινστιτούτο:

Γενικό πλαίσιο – στόχοι :

Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων του LFHEDAPE) παρατήρησε ότι αρκετές οικογένειες του σχολείου δεν γνωρίζουν ή γνωρίζουν ελάχιστα γαλλικά και δυσκολεύονται να βοηθήσουν τα παιδιά τους στη μάθηση και στην επικοινωνία με το σχολείο. Η APE προτείνει στις οικογένειες μαθήματα γαλλικών για τους μη γαλλόφωνους γονείς  με προτεραιότητα σε εκείνους που τα παιδιά τους βρίσκονται στο νηπιαγωγείο και το δημοτικό. Η πρόταση θα δώσει τη δυνατότητα στις οικογένειες να λάβουν μία επιμόρφωση στα γαλλικά, εστιάζοντας περισσότερο στον κόσμο της εκπαίδευσης και του σχολείου, έτσι ώστε να μπορούν αρχικά να κατανοούν τις συνθήκες της καθημερινής ζωής στο σχολείο και να εκφράζονται με απλό τρόπο με την εκπαιδευτική κοινότητα.

Μετά από ερώτημα των οικογενειών, 90 οικογένειες εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους γι’ αυτά τα μαθήματα. Δύο διαφορετικά επίπεδα αναγνωρίσθηκαν: αρχάριο επίπεδο και μέσο επίπεδο, με υψηλότερο ποσοστό αυτό των αρχαρίων.

Ο καθηγητής θα προσαρμόζει παιδαγωγικά το μάθημα στις ανάγκες των μαθητών ώστε να είναι άμεσα αποτελεσματικό.

Η παιδαγωγική προσέγγιση του Γαλλικού Ινστιτούτου είναι στην επικοινωνιακή και προσανατολισμένη στην αλληλεπίδραση:

Είναι επικοινωνιακή διότι ανταποκρίνεται στο όραμα μιας διδασκαλίας βασισμένης στο νόημα και το πλαίσιο που διέπουν μια κατάσταση επικοινωνίας.

Στα μαθήματα του Γαλλικού Ινστιτούτου αναπτύσσουμε τις 4 δεξιότητες, δηλαδή την κατανόηση του προφορικού και γραπτού λόγου όπως και την προφορική και γραπτή έκφραση. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην λογική πρόοδο με βάση μιας πορείας που πάει από το απλό στο πολύπλοκο, από το γενικό στο συγκεκριμένο και από το γνωστό στο άγνωστο. Προσθέτουμε και μια 5η δεξιότητα, τη δεξιότητα της αυτονομίας: ο διδασκόμενος ενθαρρύνεται ώστε να αποκτήσει τις προσωπικές του στρατηγικές αλληλεπίδρασης, αυτοαξιολόγησης και άποψης για την διδασκόμενη ύλη.

Η διδασκαλία μας βασίζεται επίσης στη προσέγγιση ενεργοποίησης γνώσεων διότι αντιμετωπίζει τον διδασκόμενο σαν κοινωνική προσωπικότητα που καλείται να εκτελέσει εργασίες σε συγκεκριμένες συνθήκες και σε συγκεκριμένο περιβάλλον. Στην αρχή κάθε μαθήματος καθορίζονται με τον μαθητή ποιοι θα είναι οι στόχοι επικοινωνίας και ποιες οι εργασίες ώστε αυτό να δίνει  μία κατεύθυνση στο μάθημα.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία.

Lfh.ape.fr@gmail.com

Dear parents,

Please find below the information relating to the French classes that you expressed interest in:

EDUCATIONAL BODY

INSTITUT FRANÇAIS DE GRÈCE

31, Sina street – 106 80 – Athens

Duration and location of the program: 45 hours of online courses (Zoom) over a period of 30 weeks.

Frequency: 1 lesson of 1h30 per week.

During the program, and should the need arise, in-person classes could be considered.

Dates: October 10, 2022 to June 30, 2023 (courses will not take place during LFH school holidays).

Schedule:

Several time-slots are offered, based on the responses to the online survey:

 • Lesson 1 beginners: Mondays 13:30 to 15:00
 • Lesson 2 beginners: Wednesdays 10:00 to 11:30
 • Lesson 3 beginners: Wednesdays 15:00 to 16:30
 • Lesson 4 beginners: Thursdays 18:00 to 19:30
 • Lesson 5 intermediate: Thursdays 17:30 to 19:00

Participants per class: min. 7, max. 10.

Please fill out the following Google Form, indicating the time-slot of your choice: https://forms.gle/GND2i1z8esmY9YXh7

If no time-slot is convenient for you, please leave a comment on this form https://forms.gle/GND2i1z8esmY9YXh7 to let us know your preferences. One or more new time-slots could be set up with a minimum of 7 participants.

Cost of the educational program:

Following the various exchanges between the APE and the IFG, we can offer you a preferential rate of €300 per person.

The payment of 300 euros must be made in full before the start of the classes.

After you receive a registration confirmation from us, you can make the payment by bank transfer only, payable to the APE, and we will in turn be invoiced by the IFG.

Advantages:

Each student who enrolls will be issued the IFG Club Card offering the following benefits:

 • Access to the Media Library of the French Institute of Greece online and on the premises of the Institute (value: €30).
 • Preferential rates on cultural events organized by the IFG.
 • Promotions and reductions with IFG partners (list available on the IFG website).
 • IFG Newsletter.

Please find below the information concerning the French courses, as provided by the Institut Français de Grèce.

General framework – Objectives:

The LFHED Parents’ Association (APE) has noted that many families in the establishment are not or are only basic French-speakers and encounter difficulties in supporting their children in learning, or in communicating with the establishment. The APE therefore wishes to put in place French lessons for these non-French-speaking parents, prioritizing those with children in kindergarten and primary school. The proposed program is meant to allow families to receive training in French which is rather focused on education and schooling, in order to be able to understand situations of everyday school life, as well as express themselves in a simple manner within the educational community.

After sending an initial request of participation interest to the families, 90 of them responded favorably to these courses. 2 levels of training have been identified: beginner level and intermediate level with a higher proportion of beginners.

The teacher will adapt the course according to the needs of the learners so that they can reuse and immediately feel comfortable with the skills acquired.

The pedagogical approach of the Institut Français is communicative and action-oriented:

It is communicative because it corresponds to a vision of learning based on meaning and context in a communication situation.

The four skills that are essential during a language course at the Institut Français, are namely oral and written comprehension, and oral and written production. A fifth competence, called autonomy, is added: the learner is encouraged to acquire his/her own strategies for interaction, self-assessment and reflection on his/her learning.

It is action-oriented in that it considers first and foremost the user and the learner of a language as social actors having to accomplish tasks in given circumstances and a given environment. Thus, at the beginning of each course, a certain number of communication objectives and tasks to be accomplished are defined with the learner, and become the common thread of the session.

We remain at your disposal for any further information.

Lfh.ape.fr@gmail.com